business
 

Политика за защита на личните данни

 

1. "Петрол" АД е вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 831496285, със седалище и адрес на управление в град Ловеч, 5500, ул. "Търговска" № 12. Уебсайтът www.petrol.bg е собственост на "Петрол" АД, и се управлява от дружеството. "Петрол" АД е регистрирано като администратор на лични данни, съгласно действащия Закон за защита на личните данни (ЗЗДЛ) с идентификационен номер 22880. "Петрол" АД защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на Закона, който е в сила, и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни).

Контакт с администратора може да осъществите:

(а) по имейл на адрес: data@petrol.bg

(б) на адреса на управление на дружеството: Ловеч, 5500, ул. "Търговска" 12

2. Информацията в този раздел е насочена към всяко физическо лице, независимо дали лично е в отношение с "Петрол" АД, като представител, упълномощено лице или служител на юридическо лице, или като посетител на този сайт. Тази политика не се прилага, когато лицата посещават социалните мрежи, свързани с профила на "Петрол" АД, в т.ч. но не само мобилно приложение, Facebook страница, You tube канал и Google профил на "Петрол" АД. Този раздел е предназначен да информира лицата за личната информация, която събираме; защо я събираме; начина и сроковете, в които я обработваме и защитаваме. Политиката за защита на данните цели да разясни и правата, които физическите лица имат във връзка с обработването на личните им данни.

3. "Петрол" АД обработва лични данни само на предвидените в закона основания, а именно: а) съгласие за обработване на лични данни за една или повече конкретни цели; б) когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор; в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора; г) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна; д) други основания, определени в закон.

Предоставянето на лични данни е винаги доброволно и може да бъде оттеглено във всеки момент.

4. Събраната от и за физическите лица - субекти на лични данни - информация се обработва от "Петрол" АД единствено за идентификация за сключване, изпълнение, изменение на договори; предоставяне на искани услуги; обработка на подадени заявки, поръчки и запитвания; абониране и идентификация при провеждане на игри и онлайн кампании; изпращане на информация относно продукти и услуги на компанията (директен маркетинг), както и за изпълнение на законови задължения на администратора и изисквания на държавни органи и комисии.

Ние не изискваме предоставяне на лична информация за разглеждане на нашия Уеб сайт или осъществяване на достъп до по-голяма част от съдържанието му.

5. "Петрол" АД обработва следните видове лични данни: имена, ЕГН, данни за местоположение, данни за контакт (имайл, телефон), данни за договори, данни за задължения, данни за плащания, др..

6. За целите на обработването и съгласно действащото законодателство, събраните от "Петрол" АД лични данни могат да бъдат обработвани и включени в база данни и на трети лица, действащи от името и под контрола на "Петрол" АД, търговски партньори и контрагенти, както и на друго лице - орган на държавна, местна власт/комисия, ако е предвидено в нормативен акт.

7. "Петрол" АД е предоставя лични данни извън територията на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

8. "Петрол" АД ще обработва личните ви данни за срок не по-дълъг от периода, който е необходим за постигане на целите, за които се обработват, и допълнителен период от време за данъчни цели или за да бъдат спазени изискванията на законодателството.

9. В "Петрол" АД са приети всички вътрешни правила и инструкции за осигуряване на поверителност, и защита на личните данни. Дружеството предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуа, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Дружеството определя срокоме за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаването им.

10. Всяко лице има право:

(а) да получи достъп до отнасящите се до него лични данни;

(б) по всяко време да поиска от "Петрол" АД да 1) коригира, изтрие ("да бъдете забравен"), да ограничи личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на действащото законодателство, както и да 2) уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко коригиране, изтриване или ограничаване, извършено в съответствие с подточка 1), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или свързано с прекомерни усилия за "Петрол" АД;

(в) да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор на друг (право на преносимост), когато това е технически осъществимо;

(г) да възрази пред "Петрол" АД срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това, когато възражението е основателно и не съществуват убедителни законови основание за обработването, които имат предимство пред интересите, правата на свободите в качеството му на субект на данни, или за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

(д)  на жалба до надзорен орган;

(е) на всички останали права, съгласно ЗЗДЛ и Общия регламент относно защита на данните.

Правата си като субект на лични данни всяко лице може да осъществи по някой от посочените в т.1 начини за контакт.

11. Тази политика е актуална към 15.05.2018 г. Тя може да бъде изменена по инициатива на "Петрол" АД или на компетентен орган поради изменение на действащото законодателство.

Известяването на лицата за изменения в политиката за защита на личните данни се осъществява с публикуването й на сайта на дружеството www.petrol.bgDiesel Green Force Diesel Pro Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+