business
 

Мисия

Мисията на "Петрол" АД е да реализира стабилен растеж на доходността на своите акционери в дългосрочен план, ангажирайки се с отговорност към своите клиенти, служители, партньори и към обществото като цяло.

 

Ръководството на компанията залага изключително на високия професионализъм, на етичност и коректност към своите партньори за постигането на амбициозните корпоративни цели. Управлението на "Петрол" АД се ръководи от стремежа към високо качество. Всички проекти, включени в инвестиционната програма на дружеството, се реализират чрез иновативни решения и съгласно най-високите международни стандарти, включително и при защитата на околната среда.

 

Бизнес философията на ръководството на "Петрол" АД е развитието на дружеството като голяма публична компания да бъде еталон за българския капиталов пазар. Яснотата за бъдещото развитие и дивидентната политика, използването на инструментите на облигационния пазар, прилагането на международните счетоводни стандарти и международни одити, съвместно с използването на най-модерните високотехнологични управленски и комуникационни решения, са гаранция за акционерите, че са собственици на компания от нов тип и с огромен потенциал.

 

Цели

В съвременните пазарни условия, при засилващата се конкуренция на пазара и все по-високи изисквания на потребителите, "Петрол" АД оценява, че успешен бизнес и стабилно развитие са възможни само чрез предлагането на продукти и услуги с качество, съответстващо на нуждите и очакванията на нашите потребители.

 

Стремим се да осигурим качествени продукти и услуги и да не ощетяваме околната среда с осъществяваните дейности и процеси.

 

ЗА УСПЕШНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАШИТЕ ЦЕЛИ ФУНДАМЕНТАЛНО ВАЖНИ СА НЯКОЛКО ОСНОВНИ ФАКТОРА: СЪТРУДНИЦИ, ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ЕКОЛОГИЧНОСТ И ПЕЧАЛБИ.

 

Ръководството на компанията оценява, че постигането им е възможно само чрез ефективна интегрирана система за управление на качеството и околната среда, базирана на изпитаните и утвърдени принципи на ISO 9001 и ISO 14001.

 

Това налага:

  • активно участие на целия ръководен персонал, който трябва да определя и преглежда насоките, целите и задачите, и да създаде средата, в която персоналът да е в състояние активно да допринесе за постигане на целите;

  • въвличане на персонала от всички нива и използване на неговия потенциал в полза на дружеството, осигуряване на възможности за неговото обучение, осведоменост и компетентност;

  • прецизно определяне и овладяване на всички необходими за системата за управление процеси, тяхната последователност и взаимовръзки, прилагане на системен подход за тяхното управление;

  • прилагане на действия за набиране на обективна информация и за анализ на данните за протичането на процесите, за постигането на съответствие с изискванията на потребителите, ефективността на системата, планиране и реализиране на непрекъснати подобрения;

  • изграждане на взаимноизгодни отношения с нашите доставчици;

  • ангажираност за съответствие с приложимите изисквания по околната среда за предотвратяване на замърсяването;

  • непрекъснато подобряване на ефикасността на системата за управление на качеството и околната среда.


Diesel Green Force 100 eXXtra Force Diesel Pro Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+