business
 

Емитираната от "Петрол" АД емисия акции е в размер на регистрирания капитал на дружеството от 109 249 612 лева, разпределен в 27 312 403 (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три) броя акции с номинална стойност 4 (четири) лева всяка една. Акциите са безналични, поименни, с право на глас и с право на дивидент.

Всяка акция дава право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

Право да участват в общото събрание на акционерите имат лицата, придобили акции и вписани като акционери в списъка на акционерите от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на общото събрание.

Акциите на дружеството се търгуват на сегмент „ Standart” на Основния пазар на акции на Българска фондова борса – София АД.

Регистър на акциите на "Петрол" АД се поддържа и води от „Централен депозитар” АД.

 

Основни данни

 

Борсов код:

 5PET
ISIN код  BG11PESOBT13 
Брой на акциите: 27 312 403
Търгуван обем на регулиран пазар: 210 292 лота (1 лот = 1 акция)

Оборот на регулиран пазар:

1 190 753,27 лева
Последна средно-претеглена цена към 30.12.2011г.       7,889 лева
 


 

Diesel Green Force 100 eXXtra Force Diesel Pro Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+