business
 

В своята дейност Ръководството на Дружеството следва приетата Програма за прилагане на международните стандарти за добро корпоративно управление. Мениджърският екип счита, че спазването на най-високите стандарти за корпоративно управление е от съществено значение за поддържането на доброто име на Дружеството и за резултатите от неговата дейност.

Програмата за добро корпоративно управление на Петрол АД е изготвена в съответствие с действащото българско търговско законодателство, принципите на корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, приетите от Комисията за финансов надзор международно признати стандарти за добро корпоративно управление, Кодекса на корпоративното управление, приет от Съвета на директорите на Българска Фондова Борса – София, Устава на Петрол АД и правилата за работа на управителните органи на Дружеството.

Програмата е одобрена на заседание на Управителния съвет (УС) от 10 април 2003 година , като нейното приложение се контролира от Надзорния съвет на Петрол АД. В Програмата са посочени основните принципи и политики на Дружеството, към трябва да се придържат неговите управителни органи, за да постигнат поставените в Програмата цели, а именно:

  • Защита правата на акционерите и гарантиране на равнопоставеност помежду им (включително на миноритарните и чуждестранни акционери);
  • Своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси свързани с Петрол АД съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Закона за пазарни злоупотреби с финансови инструменти и актовете по прилагането им;
  • Осигуряване на стратегическо управление на Дружеството, ефикасен контрол върху управлението на УС и отчетността на УС и Надзорния съвет (НС) пред Общото събрание на акционерите (ОСА);
  • Изграждане на интерактивна връзка между ръководството на Дружеството и неговите акционери и потенциални инвеститори.


Основните принципи на Програмата за добро корпоративно управление на Петрол АД са представени по-долу.Diesel Green Force 100 eXXtra Force Diesel Pro Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+