business
 

Надзорен съвет


НС администрира и наблюдава УС на Дружеството за съответствие на дейността му със закона, Устава и решенията на ОСА. Надзорният съвет е колективен орган, който се избира от ОСА и е пряко подчинен и докладва на ОСА.

НС е с мандат от 5 години, като най-малко 1/3 от неговите членове трябва да бъдат независими лица по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

НС осъществява общ и непрекъснат контрол върху дейността на Дружеството, проверява годишните финансови отчети и доклада за дейността на Дружеството, представя на ОСА писмени годишни доклади с крайните резултати от проверките и анализите на дейността, назначава и освобождава членовете на УС, одобрява финансовите планове и инвестиционните програми на Дружеството и други.

НС се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца и докладва за дейността си пред ОСА. НС взема решенията си в съответствие с правомощията предоставени му от ОСА, Устава и действащото законодателство.

Възнагражденията на членовете на НС и УС се определят от ОСА, като при определяне на техния размер трябва да се вземе в предвид отговорността, ангажираността и съпричастността на членовете в управлението на Дружеството.Diesel Green Force 100 eXXtra Force Diesel Pro Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+