business
 

"Петрол" АД е публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Досега дружеството е емитирало както акции, така и облигации. Емисията акции, емитирана от "Петрол" АД, е в размер на съдебно регистрирания капитал от 109 249 612 лева. Всяка акция е с номинална стойност 1 лев. Акциите на дружеството са регистрирани за търговия на "Българска фондова борса – София" АД, гр. София, Официален пазар, Пазар на акции, сегмент "В".

Въпросите, свързани с публичното качество на "Петрол" АД, емитирането и търговията с акции на дружеството, са правно уредени основно от Закона за публично предлагане на ценни книжа и подзаконовите му нормативни актове, Закона за Комисията за финансов надзор и подзаконовите му нормативни актове, Закона срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти, Правилника на "Българска фондова борса – София" АД и Правилника на "Централен депозитар" АД.

При емитирането на облигации от "Петрол" АД, търгувани на официалния пазар, се прилагат правилата на търговия на Българската фондова борса. Търговията с ценни книжа се извършва чрез инвестиционни посредници, лицензирани по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за извършване на сделки с ценни книжа, както и чрез банки, получили разрешение за извършване на такава дейност и вписани в регистъра на инвестиционните посредници.

Ако едно лице (независимо дали е физическо, или юридическо) желае да закупи акции на "Петрол" АД, респ. притежава акции на дружеството и желае да ги продаде, следва да се обърне към избран от него член на фондовата борса (лицензиран инвестиционен посредник). Чрез тях може да се осъществи достъп да търговската система на фондовата борса и да се сключи сделка за покупка/продажба на акции. Информация за сключените сделки Фондовата борса подава на "Централен депозитар" АД, който води регистър на всички акционери на "Петрол" АД.

В съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, през 2003 г. "Петрол" АД прие Програма за корпоративно управление. Доколкото акциите на дружеството са регистрирани на официалния пазар на фондовата борса, то следва да прилага и основните принципи, залегнали в Кодекса на корпоративното управление на БФБ, приет през есента на 2006 г.

В изпълнение на законовите си задължения, "Петрол" АД своевременно предоставя на Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса финансови отчети и друга важна информация относно корпоративните събития (например: свикване на общи събрания на акционерите, изплащане на дивиденти, обявяване на финансовите резултати на дружеството, промени в устава, промени в органите на управление и контрол и др.). БФБ дава публичност на предоставената информация чрез обявяването й в своя бюлетин.

По този начин акционерите на "Петрол" АД и лицата, желаещи да инвестират в ценни книжа на дружеството, получават навременна информация, която засяга техните инвестиционни намерения. Съответно всеки има възможността да се запознае с така предоставената информация и документи чрез интернет страниците на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София.Diesel Green Force 100 eXXtra Force Diesel Pro Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+