business
 

Разкриване на информация


Петрол АД в качеството си на публична българска компания представя на Комисията по финансов надзор и Българска Фондова Борса – София периодични отчети и уведомления за вътрешна информация по смисъла на Закона срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти. Дружеството изготвя и представя индивидуални и консолидирани тримесечни финансови отчети, годишни финансови отчети и годишен доклад за дейността.

Съгласно условията на публикувания проспект за емитираните през октомври 2006 година еврооблигации, Дружеството изготвя и представя на банката-довереник по емисията (The Bank of New York) и на облигационерите консолидирани тримесечни и годишни финансови отчети и годишен доклад за дейността.

Управителните органи на Дружеството и директорът за връзки с инвеститорите следва да осигуряват лесен и своевременен достъп на акционери и инвеститори до информацията, на която те имат право по закон в качеството им на акционери и/или инвеститори, с цел информирано упражняване на правата на акционерите и вземане на обосновани инвестиционни решения.Diesel Green Force 100 eXXtra Force Diesel Pro Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+