business
 

Система на управление


Петрол АД е възприел двустепенна система на управление и има Управителен и Надзорен съвет.

 

Управителен съвет

Дружеството се управлява и представлява от петчленен УС, чийто членове се избират от НС засрок от 5 години.

УС има правомощия да съставя и предлага за одобрение от ОСА годишния отчет и баланса на Дружеството; да приема планове и програми за дейността на Дружеството; да предлага на ОСА увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството; да избира и освобождава изпълнителните директори; да приема управленско-организационната структура на Дружеството, устройствен правилник и други вътрешни за Дружеството документи; да открива и закрива клонове и да взема решения за участие или прекратяване на участие в компании в страна и чужбина и други.

УС взема решения с квалифицирано мнозинство от 3/4 от всички членове, с изключение на случаите, когато се вземат решения за които се иска единодушно решение на членовете на УС. УС провежда редовни заседания най-малко веднъж месечно и докладва за дейността си пред Надзорния съвет най-малко веднъж на три месеца.

УС приема правилник за дейността си, в който точно и ясно са определени неговите правомощия, задължения и функции.Diesel Green Force 100 eXXtra Force Diesel Pro Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+