business
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА КЛУБНА КАРТА “Petrol club Grifon

1. ОБЩИ

Настоящите общи условия уреждат правилата за получаване и ползване на клубна карта Petrol club Grifon (Картата). Издател и собственик на Картата е „Петрол“ АД (Петрол), със седалище в гр. Ловеч 5500, и адрес на управление ул. Търговска № 12, ЕИК 831496285. Petrol club Grifon (Програмата) е клиентска програма за лоялност, създадена и организирана от Петрол.

Търговските обекти, участващи в Програмата, стоките и условията, при които важат отстъпките, както и валидните промоции и отстъпки ще бъдат обявени на интернет страницата на Петрол www.petrol.bg. Всякакъв вид информация във връзка с клуб Grifon членовете на този клуб могат да получат на електронен адрес clubgrifon@petrol.bg, на безплатен телефон 0800 18 180 или в търговските обекти по Програмата.

Петрол АД си запазва правото по своя преценка да променя настоящите Общи Условия, да прекрати програмата Petrol club Grifon, както и да блокира издадените клубни карти Grifon. Всички решения на Петрол във връзка с Програмата се обявяват публично в интернет портала www.petrol.bg и влизат в сила в от датата на обявяването им, ако не е предвидено друго.

Клубна карта Grifon е валидна до публикуване на прекратяване на Програмата от страна на Петрол или до получаването на заявление от притежателя в съответствие с тази точка. Притежателят на клубна карта Grifon може по всяко време, с писмено заявление, изпратено по пощата в седалището на издателя, посочен в предходната точка на правилата или чрез електронната поща на clubgrifon@petrol.bg, да  напусне клуб Grifon и да се откаже от ползването на клубна карта Grifon и от всички предимства, които произтичат от нея.

След прекратяването на членството, администраторът на лични данни се задължава да унищожи всички лични данни на притежателят, отказал се от своята карта Grifon.

Петрол не може да бъде подведен под отговорност за евентуално възникнали щети, които могат да претърпят притежателите на картата, в случай на технически проблеми или непреодолима сила, която възпрепятства работата на компютърните системи.

2. ЧЛЕНСТВО

Всяко физическо лице, отговарящо на изискванията по настоящите Общи условия за членство в Petrol club Grifon има правото да стане член на Клуба и да се ползва от различните видове отстъпки, и промоции при закупуване на стоки от избрани търговски обекти на Петрол на територията на страната, валидни към момента на закупуване на стоките. Членовете на клуба ще имат възможност да участват и в допълнителни промоции, и маркетингови кампании, когато такива са обявени от Петрол, ако отговарят на предвидените условия за участие в тях.

Член на Petrol club Grifon може да стане всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което има постоянен адрес в Република България и е заредило еднократно един вид гориво в търговски обект на Петрол на стойност 30 или повече лева. Условията по предходното изречение следва да са налице за получаване на Картата в съответния търговски обект, участващ в Програмата, на който е извършено зареждането. Клубният член може да използва базовата търговска отстъпка, така както е обявена на сайта на Петрол, незабавно след получаване на Картата.

След създаването на онлайн акаунт Клубният член може да ползва промоционална търговска отстъпка, така както е обявена на сайта на Петрол. Член, който има онлайн акаунт и ползва промоционална търговска отстъпка, не може да ползва базова търговска отстъпка.

Онлайн акаунт може да бъде създаден чрез регистрация в Клуба през интернет страницата www.petrol.bg, с попълването на всички задължителни данни в интернет образеца и с изричното потвърждение, че всички данни, които е посочило лицето, са достоверни и точни, и че лицето се съгласява с настоящите Общи условия, както и с обработването на личните му данни. След попълването на данните на лицето се изпраща имейл, съдържащ линк към интернет страницата на Петрол, който Клубният член следва да отвори и по този начин да потвърди имейл адреса си. На посоченият адрес лицето завършва своята онлайн регистрация.

Независимо от посочените по-горе разпоредби, Петрол си запазва правото да даде на някои лица допълнителни бонуси по собствена преценка.

Клубна карта Grifon може да предоставя по преценка на Петрол и различни краткосрочни предимства на ползвателите си, които са индивидуално съобразени към личните данни за членство и/или към данните за покупките на всеки притежател на карта поотделно. Индивидуално съобразените оферти се свеждат до знанието на ползвателите на клубна карта Grifon по телефона, чрез смс, и/или чрез e-mail, или пък се публикуват в интернет портала www.petrol.bg.

Всеки член може да регистрира само една клубна карта Petrol club Grifon. Физическо лице със същите данни (име, фамилия, населено място, телефон, имейл), за които вече има съществуващ ползвател на карта, не може да да регистрира нова клубна карта Grifon.

3. КАРТА

Клубна карта Grifon функционира на принципа на сумирането на стойността на всички покупки. Всяка редовна покупка се въвежда в компютърната система и ако попада в обхвата на Програмата се генерира директно отстъпка.

Карта клуб Grifon може да се използва най-много два пъти в рамките на 24 часа в търговските обекти на Петрол, участващи в Програмата.

Картата е с валидност до 31-ви Декември 2020 година и може да бъде използвана само в търговската мрежа на Петрол.

Картата не е банкова карта или средство за разплащане.

Картата дава право на Клубния член да ползва отстъпки при реално направени покупки на стоки и при обявените на сайта условия. Отстъпките по картата могат да се ползват само при плащане в брой, с дебитна или кредитна карта. Отстъпките по картата не могат да бъдат ползвани в комбинация с отстъпки по други карти, издавани от Петрол, както и при условия за разплащане с ваучери за гориво. При една покупка може да се използва само една карта. Картата не е валидна за продукти, които са в промоция. Отстъпките не се сумират.

При плащането в брой, с дебитна или кредитна карта на стоката е необходимо да се представи на касата клубна карта Grifon. По-късно въвеждане на покупката не е възможно, както и не е възможно Клубният член да се възползва по-късно от отстъпките или от други предимства.

Картите Grifon не са поименни и могат да бъдат преотстъпвани за ползване на трети лица, но имат уникален номер, който фигурира в базата данни за всички извършени с картата транзакции и който съответства на името и данните на лицето, регистрирало картата. Отговорност за правомерната употреба на картата носи това лице, независимо дали ползва картата лично или я е преотстъпило. Третото лице не може да упражнява неимуществените права по картата, включително, но не само не може да изисква и получава информация от името на титуляра. Петрол не носи отговорност, ако Клубният член претърпи вреди, в резултат на това, че е преотстъпил картата си на друго лице.

Клубният член може да сигнализира за загуба или кражба на клубна карта по пощата, директно в седалището на издателя, фирма Петрол АД, Ловеч 5500, ул. "Търговска" 12, с обаждане на телефон 0800 18 180, на електронен адрес clubgrifon@petrol.bg или в търговските обекти на Петрол, участващи в програмата.

В случаите на изгубена, открадната или повредена карта Издателят блокира същата.

В случаите, когато за Картата е бил създаден онлайн акаунт, Клубният член може да заяви нова карта като изпрати запитване на електронен адрес clubgrifon@petrol.bg. Запитването следва да съдържа информация за номера на Картата и личните данни, с които е регистрирана. Петрол проверява данните, блокира загубената/открадната Карта и изпраща на Клубния член нова карта до търговски обект на Петрол с местонахождение, посочено от члена. След регистрирането й онлайн по реда на настоящите Общи условия, в рамките на 15 дни Клубният член може да използва всички предимства, които е имал по предходната Карта.

В случаите, когато за Картата не е бил създаден онлайн акаунт, лицето може да получи нова Карта след ново еднократно зареждане на горива на стойност 30 лева в търговските обекти по Програмата и по реда на настоящите общи условия.

Петрол не носи отговорност за използването на предимствата от страна на трети лица, когато клубната карта Grifon е била отчуждена от ползвателя на картата.

4. ЛИЧНИ ДАННИ

Петрол е регистриран като администратор на лични данни, съгласно действащия Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД),  с идентификационен номер 22880. Издателят Петрол АД се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни на Република България, който е в сила, и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лиза във връзка с обработването на лични данни, и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

В случай, че ползвателят на Карта промени личните си данни, които е посочил през интернет портала www.petrol.bg, е длъжен да уведоми за промяната на данните в срок до 30 дни от датата на възникналата промяна чрез електронната поща clubgrifon@petrol.bg или по пощата в седалището на фирмата. Всеки член на клуб Grifon чрез попълването на образеца в интернет портала www.petrol.bg разрешава на издателя при активирането на Картата да провери всички данни, посочени в регистрационната форма за членство и да ги обработи по електронен път. Купувачът носи отговорността за достоверността и точността на всички попълнени данни през интернет портала за регистрация, свързани с употребата на клубна карта Grifon.

Петрол обработва личните данни на основание съгласие на Клубните членове за целите на програмата Petrol club Grifon. Петрол предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Издателят определя срокове за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаване на личните данни. Тъй като данните ще бъдат обработвани електронно, Петрол взема специални мерки за тяхната защита, за целта се издава нарочна Инструкция за обработване на личните данни.

Предоставянето от страна на Клубния член на отбелязаните в интернет образеца със знак «*» негови лични данни е задължително условие за участието му в програмата Petrol club Grifon. Предоставянето на други лични данни, които не са отбелязани в интернет образеца със знак «*», както и на каквато и да е друга информация от страна на Клубния член, е доброволно и не е условие за участие в Програмата. Лицето трябва да попълни в регистрационната форма в интернет портала www.petrol.bg, своите собствени лични данни и да я потвърди по реда на настоящите общи условия.

Петрол има право на основание съгласие на Клубните членове да обработва личните им данни и с цел директен маркетинг (напр. из­пращане на новини, подобрения, предлагане на нови стоки и услуги на членовете, предлагане на оферира­ни от други лица стоки и/или услуги, за промоции и маркетингови кампании, допитване с цел проучване относно програмата Petrol club Grifon и др.). Петрол има право на основание съгласие на Клубните членове да разкрива личните данни на членовете на трети лица за целите на директния маркетинг, съответно личните данни на членовете може да бъдат използ­вани от съответните трети лица за целите на ди­ректния маркетинг. Всеки член има право свободно, по всяко време да възрази срещу: (а) обработването на личните му данни за целите на директния марке­тинг, (б) разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като и в двата случая може да се обади на телефон 0800 18 180 или да подаде писмено заявление в търговските обекти или адреса на седалището на фирмата.

За целите предвидени в настоящите общи условия и съгласно действащото законодателство, личните данни на членовете, предоставени на Петрол могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) Петрол, (б) трети лица, действащи от името и под контрола на Петрол (напр. дистрибутори, телефонни и др. оператори и други подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на Петрол, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. Петрол има право да предоставя лични данни за членовете на клуба и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

Петрол ще обработва личните данни за срок не по-дълъг от периода, който е необходим за постигане целите, за които се обработват, а именно - за срока на валидност на Картата и допълнителни 5 години след изтичането й за данъчни цели.

Съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и Общия регламент относно защита на данните, всеки член има право: (а) да получи достъп до отнасящите се до него лични данни; (б) по всяко време да поиска от Петрол да: 1) коригира, изтрие ("да бъде забравен"), да ограничи личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на действащото законодателство, както и да 2) уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко коригиране, изтриване или ограничаване, извършено в съответствие с подточка 1), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Петрол; (в) да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг (право на преносимост), когато това е технически осъществимо; (г) да възрази пред Петрол срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно и не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяване, упражняване или защита на правни претенции, личните данни на съответния член няма да бъдат обработвани; (д) на жалба до надзорен орган; (е) както и на всички останали права съгласно ЗЗДЛ и Общия регламент относно защита на данните.

Упражняването на посочените по-горе права, с изключение на правото по подточка "д", се осъществява с писмено заявление до Петрол, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния член, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция. Заявлението се подава лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.

С участието си в програмата Petrol club Grifon и приемането на настоящите Общи Условия всеки член: (а) декларира, че при попълване на регистрационната форма през интернет портала www.petrol.bg, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни, и предоставя доброволно своите лични данни, (в) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се обади на телефон 0800 18 180 или изпрати писмено заявление по пощата, директно в седалището на издателя, фирма Петрол АД.

Събирането на данни е доброволно. Ако определено физическо лице не желае да предостави на администратора свои данни, които са посочени в интернет образеца като задължителни, като създаде онлайн акаунт, то може да ползва само базовата отстъпка по клубна карта Grifon. В случай, че ползвателят изиска прекратяване на използването на всички негови лични данни за целите на директния маркетинг, следователно и онези, които се считат за задължителни, то администраторът на клубна карта Grifon ще го отпише от базата на притежателите на карти и лицето ще може да ползва само базовата отстъпка, която е обявена на сайта на Петрол.

Всяко физическо лице може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на Петрол АД на официалния сайт на дружеството www.petrol.bg, на който са публикувани и данните за контакт и запитвания, касаещи защтата на личните данни.

Общите условия за получаване и ползване на клубна карта Petrol club Grifon са изменени на 13.04.2017 г. със Заповед на изпълнителните директори на Петрол АД.Diesel Green Force Diesel Pro Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+