business
 
ИЗТЕКЛА: ДИГИТАЛНА ИГРА "ДЕСТИНАЦИЯ: ВАКАНЦИЯ"
ИЗТЕКЛА: ДИГИТАЛНА ИГРА "ДЕСТИНАЦИЯ: ВАКАНЦИЯ"

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА НА ДИГИТАЛНА ИГРА "ДЕСТИНАЦИЯ: ВАКАНЦИЯ"

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КОНКУРСА

Организатори на играта "ДЕСТИНАЦИЯ: ВАКАНЦИЯ", наричана за кратко "Конкурсът", са "Екстрийм медия" ООД, гр. София, ЕИК 200693065,  ж.к. "Света троица", ул. "Пловдив", бл. 358, ет. 21, ап. 74, представлявано от Иван Атанасов Панчев - управител, тел. за контакт +359 878 678 360 и "Петрол" АД, гр. Ловеч, ЕИК 831496285, ул. "Търговска" 12, представлявано заедно от изпълнителните директори Георги Иванов Татарски и Милко Константинов Димитров, тел. за контакт +359 2 969 0 300, двете дружества заедно наричани за краткост "Организатори". Този конкурс по никакъв начин не е спонсориран, подкрепен или администриран от Facebook. С участието си в този конкурс Вие се съгласявате да освободите напълно Facebook от отговорност и всякакви претенции.

Ораганизаторите си запазват правото да променят тези общи условия при условие, че публично оповестят промените по същия начин, по който са обявили конкурса на Интернет страницата във Facebook: www.360mag.bg/petrol, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в конкурса следва сами да проверят  на www.360mag.bg/petrol за промени в общите условия, като Организаторите не са длъжни да ги уведомяват.

Общите условия се прилагат за целия период на провеждане на конкурса във вида, в който са публикувани на следния Интернет адрес: 

www.petrol.bg/bg/residential/promotions.

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Играта се организира на български език и се провежда в специално създадено за целта приложение във Facebook: www.360mag.bg/petrol.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА

Играта стартира на 18.07.2018 г., в 14:00 часа с публикуване на първата от десет дестинации и приключва на 26.09.2018 г., в 11:30 часа с изтегляне на десетия победител. Организаторите си запазват правото да удължат или съкратят продължителността на конкурса при условие, че оповестят промяната предварително на Интернет страницата си във Facebook: www.360mag.bg/petrol.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В играта имат право да участват физически лица, които приемат условията на настоящите общи условия, с изключение на служители на организаторите, свързаните агенции, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи).

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА

В конкурса има право да участва всяко физическо лице, навършило 18 години за българските граждани и съответната възраст, предвидена за пълнолетие в съответното национално законодатество за чуждестранните граждани, което не е поставено под пълно или ограничено запрещение и отговаря на условията, посочени в Раздел 4 от настоящите правила. За да се включат в играта за наградите (описани по-долу), участниците трябва да споделят на личната си стена във Facebook, публикуваната от 360mag.bg статия във Facebook страницата на Петрол АД: www.360mag.bg/petrol, представяща дестинацията. Споделянето трябва да е направено в срок до 11:25 часа българско време в сряда на седмицата, следваща тази, в която е публикувана съответната статия.

В продължение на десет седмици (от сряда 14:00 часа българско време до сряда 11:30 часа на следващата седмица, включително), ще бъдат публикувани десет статии с десет различни дестинации. Всяка статия ще бъде публикувана в сряда в 14:00 часа българско време, от когато започва да тече съответния седемдневен (седмичен) период за участие в играта. Всяка от статиите ще се представя две предложения за изкарване на времето за ваканция на конкретната дестинация - предложение за почивка и предложение за приключение. При споделяне на стената си, участниците трябва да отбележат свой приятел и да изпишат с хаштаг #petrol и #destinaciavakancia. Със споделяне на публикацията участниците се съгласяват с общите условия, описани в този документ и ги приемат.

Статиите, представящи дестинациите и предложенията ще бъдат публикувани в специално създаденото за целта Facebook приложение: www.360mag.bg/petrol и споделяни във Facebook страницата на Петрол АД.

Участието в конкурса не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.

"Екстрийм медия" ООД и "Петрол" АД не изискват, не събират и не съхраняват каквито и да било лични данни, видими чрез Facebook профилите на участниците в играта. Приложението Pick a Winner, чрез което ще бъде определян седмичния победител (виж Раздел 7), събира само данни, предоставени от потребителите на Facebook чрез личните им профили във Facebook. "Екстрийм медия" ООД и "Петрол" АД не носят отговорност за съхранението и/или разпространението на лични данни, предоставени от участниците в играта, на трети лица и/или онлайн платфоми. Ще бъдат изисквани, събирани и обработвани единствено лични данни на победителите.

С участието си в играта всеки участник се съгласява имената му да бъдат обявени на www.360mag.bg и/или във Facebook страницата на 360mag.bg, и/или на Facebook страницата на Петрол АД, и/или в специално създаденото за целта приложение: www.360mag.bg/petrol, в случай, че той е изтеглен като седмичен победител от играта.

За въпроси, свързани с Регламента за Защита на лични данни на физически лица (GDPR), моля свържете се Организаторите чрез имейл на адрес: magazine@360mag.bg и data@petrol.bg.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Десет екшън камери YI, предоставени от Xco Sports и Петрол АД, разпределени между 10 (десет) победители, по една през всяка от десетте седмици на играта.

Всяка от предоставените награди е на стойност над 30,00 лева.

Съгласно чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г., предметни печалби от игри на случайността със стойност над 30,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Организаторите ще предоставят на всеки печеливш участник служебна бележка за платения данък за стойността на получената от него награда.

Всеки участник, спечелил награда, е задължен да декларира като получен доход левовата равностойност на придобитата предметна печалба с годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, към която следва да се приложи издадената от Организаторите служебна бележка. Годишната данъчна декларация се подава в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Победителите ще бъдат определяни на седмична база чрез теглене на случаен принцип, разигравано виртуално в онлайн приложението Pick a Winner. Ще бъдат изтеглени десет победителя, по един за всяка от десетте седмици от периода на играта. За спечелване на наградите участват всички, споделили статията, представяща дестинацията по гореописаните условия. Един човек може да участва веднъж в рамките на една седмица, ако не е победител в някоя от предходните седмици. За да бъде включен в тегленето за конкретната седмица, той трябва да е споделил статията от същата седмица.

Победителят ще бъде теглен всяка сряда в 11:30 часа българско време, преди публикуване на новата дестинация за седмицата.

Победителят ще бъде обявяван чрез публикуване на името му на Интернет страницата на 360mag.bg във Facebook, след което се споделя чрез публикуване във Facebook приложението: www.360mag.bg/petrol.

За определяне начините за получаване на наградата, с всеки от победителите ще се свърже служител на "Екстрийм медия" ООД чрез личния профил на победителя във Facebook, използван за участие в играта.

Ако печеливш участник не отговори на съобщението от страна на "Екстрийм медия" ООД и не се яви или не удостовери самоличността си в срок от 30 (тридесет) дни след обявяването му за печеливш от Организаторите, той губи права върху наградата.

Никой участник не може да получи повече от една награда от играта. В случай, че участник, обявен за печеливш в определена седмица, участва и в следваща, той ще бъде отстранен от участниците, между които ще се определят печелившите в следващите седмици.

РАЗДЕЛ 8. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

Наградите ще се дават на участници, които имат право да участват в конкурса и са били обявени за печеливши според настоящите общи условия на конкурса.

РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 10. ТАКСИ

Организаторите на конкурса няма да бъдат отговорни за заплащане на каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, касаещи предлаганите награди, които ще бъдат за сметка на победителите, с изключение на данъците, които по закон са задължение на Организаторите на конкурса.

РАЗДЕЛ 11. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Организаторите имат неотменимото право по своя преценка да прекратят играта по всяко време, в случай че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на общите условия на играта или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание преценят, че това е необходимо. Прекратяването на играта се обявява на страницата във Facebook: www.360mag.bg/petrol. При прекратяване на играта Организаторите не дължат, каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците, както и на всякакви други трети лица.

Организаторите не носят отговорност за използването от страна на някой от участниците на чужд профил във Facebook, както и за използването от страна на участник на чужди лични данни.

РАЗДЕЛ 12. ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА

Всеки участник носи отговорност, ако не отговори своевременно на съобщението на "Екстрйм Медия" ООД и не се яви или не удостовери своевременно самоличността си за получаване на наградата си.

Всеки участник носи отговорност в случай, че е използвал чужд профил във Facebook или чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на профил във Facebook и/или лични данни, които не е имал право да използва.

РАЗДЕЛ 13. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторите гарантират, че предоставените лични данни на участниците в играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Еропейския парламент и на Съвета. Ораганизаторите имат правата и задълженията на администратори на лични данни по отношение на личните данни, предоставени от участниците в играта.

С приемането на общите условия на играта, участникът, на основание чл.6, ал.1, "б" от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, дава своето изрично съгласие за събиране и обработване на личните му данни (три имена, имейл адрес, телефон, адрес за доставка на наградата) от Организаторите и/или техни партньори за следното:

  • с цел валидно участие в играта;
  • за осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди.

С приемането на общите условия на играта, участникът, на основание чл.6, ал.1, "б" от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, дава своето изрично съгласие Орагинизаторите да съхраняват и обработват личните му данни за целите по-горе за период от 1 (една) година след приключване на играта, освен в сучаите, в които данните са необходими за производства пред Комисията за защита на потребителите и други държавни органи. Във втората хипотеза данните се съхраняват за период от 1 (една) година след приключване на производството.

С регистрирането си за участие в играта участникът се съгласява, че неговите имена могат да бъдат публикувани в Интернет страницата на Facebook: www.360mag.bg/petrol в случай, че е обявен за спечелил награда.

Отказът да се предоставят личните данни на спечелилия участник, води до невъзможност за получаване на спечелената награда.

Организаторите декларират, че няма да разкриват предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата игра и на изпълнение на договора, сключен между тях и участника при тези общи условия, или в случаите, в които това е предвидено със закон.

РАЗДЕЛ 14. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организаторите и участниците в конкурса се решава добронамерено. Ако не може да бъде постигнато споразумение, спора се решава от компетентния съд.

РАЗДЕЛ 15. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Общите условия ще са достъпни на Интернет адреси: www.petrol.bg и www.360mag.bg за периода на конкурса. Включвайки се в конкурса, участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите общи условия и да се съобразяват с техните клаузи, и регулации.

Diesel Green Force 100 eXXtra Force Diesel Pro Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+