business
 
ИЗТЕКЛА: КАМПАНИЯ "ДЕСТИНАЦИЯ: ВАКАНЦИЯ" ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ ПЕТРОЛ КЛУБ ГРИФОН
ИЗТЕКЛА: КАМПАНИЯ "ДЕСТИНАЦИЯ: ВАКАНЦИЯ" ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ ПЕТРОЛ КЛУБ ГРИФОН

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ "ДЕСТИНАЦИЯ: ВАКАНЦИЯ" ЗА КАРТОВИ ДЪРЖАТЕЛИ НА ПЕТРОЛ КЛУБ ГРИФОН

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

Организатор на кампанията "ДЕСТИНАЦИЯ: ВАКАНЦИЯ" за лоялни клиенти, картови държатели на Петрол Клуб Грифон, наричана за кратко "Кампанията", е "Петрол" АД, гр. Ловеч, ЕИК 831496285, ул. "Търговска" № 12, представлявано заедно от изпълнителните директори Георги Иванов Татарски и Милко Константинов Димитров, тел. за контакт +359 2 969 0 300, наричано за краткост "Организатор".

Организаторът си запазва правото да променя тези общи условия при условие, че публично оповести промените по същия начин, по който са обявени настоящите общи условия на Интернет страницата на Организатора: www.petrol.bg/bg/residential/promotions, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участиниците в кампанията следва сами да проверяват на адрес: www.petrol.bg/bg/residential/promotions за промените в общите условия, като Организаторът не е длъжен да ги уведомява.

Общите условия се прилагат за целия период на провеждане на Кампанията във вида, в който са публикувани на следния Интернет адрес:

www.petrol.bg/bg/residential/promotions.

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ

Кампанията се организира на български език и се провежда на определени бензиностанции, опериращи под марката "Петрол", обявени като прикачен файл към настоящите общи условия.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ

Кампанията стартира на 18.07.2018 г. в 10:00 часа със старта на търговската кампания с Бонус точки "ДЕСТИНАЦИЯ: ВАКАНЦИЯ", която ще се проведе в търговската мрежа на Организатора и приключва на 26.09.2018 г. в 14:00 часа с изтегляне на десетия победител. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на Кампанията при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си: www.petrol.bg/bg/residential/promotions.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В кампанията имат право да участват физически лица, които са притежатели на карта Петрол Клуб Грифон, издадена най-късно на 30.06.2018 г., които приемат условията на настоящите общи условия, с изключение на служители на Организатора, свързаните агенции, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи).

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ

В играта има право да участва всяко физическо лице, навършило 18 години за българските граждани и съответната възраст, предвидена за пълнолетие в съответното национално законодателство за чуждестранните граждани, което не е поставено под пълно или ограничено запрещеие и отговаря на условията, посочени в Раздел 4 от настоящите правила. За да се включат в Кампанията за наградите (описани по-долу), участниците трябва да използват своята карта Петрол Клуб Грифон в рамките на съответния седемдневен период на някоя от определените бензиностанции, опериращи под марката "Петрол".

В продължение на 10 (десет) седмици, на Facebook приложението: www.360mag.bg/petrol и във Facebook страницата на Петрол АД, ще бъдат публикувани десет статии с десет различни дестинации. Всяка статия ще бъде публикувана в сряда, от когато започва да тече съответния седемдневен (седмичен) период за участие. Публикуваните статии определят дестинациите, за които се предоставят наградите в кампанията за лоялни клиенти Петрол Клуб Грифон.

"Петрол" АД не изисква, не събира и не съхранява каквито и да било лични данни на участниците в Кампанията. Ще бъдат събирани и обработвани единствено лични данни на победителите.

С участието си в Кампанията, всеки участник се съгласява данните на притежаваната от него карта Петрол Клуб Грифон да бъдат обявявани на Facebook страницата на Петрол АД, в случай, че той е изтеглене като седмичен победител от Кампанията.

За въпроси, свързани с Регламента за Защита на лични данни на физически лица (GDPR), моля да се свържете с Организатора чрез имейл на адрес: data@petrol.bg.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Като награди ще бъдат предоставени 10 (десет) 2-дневни почивки за двама в региона на дестинацията, обявена по време на дигиталната игра "ДЕСТИНАЦИЯ: ВАКАНЦИЯ" във Facebook приложението: www.360mag.bg/petrol за седмицата,  която е участвал съответния печеливш участник.

Вяса от предоставените награди е на стойност над 30,00 лева.

Съгласно чл.13, ал.1, т.21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г., предметни печалби от игри на случайността със стойност над 30 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Организатора ще предостави на всеки печеливш участник служебна бележка за платения данък за стойността на получената от него награда.

Всеки участник, спечелил награда, е задължен да декларира като получен доход левовата равностойност на придобитата предметна печалба с годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, към която следва да приложи издадената от Организатора служебна бележка. Годишната данъчна декларация се подава в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Победителите ще бъдат определяни на седмична база чрез теглене на случаен принцип, извършено в присъствието на нотариус. Ще бъдат изтеглени десет победителя, по един за всяка от десетте седмици от периода на Кампанията. За спечелване на наградите участват всички, използвали карта Петрол Клуб Грифон, издадена преди 01.07.2018 г. през съответния 7-дневен период. Един картов държател на Петрол Клуб Грифон може да участва всяка седмица по веднъж.

Победителят ще бъде теглен всяка среда, преди публикуване на новата дестинация за седмицата в дигиталната игра "ДЕСТИНАЦИЯ: ВАКАНЦИЯ".

Победителят ще бъде обявяван чрез публикуване на регистрационния номер на печелившата карта Петрол Клуб Грифон на Facebook страницата на Петрол АД: www.facebook.com/PetrolAD/.

За определяне начините за получаване на наградата, всеки спечелил е необходимо да се свърже с Организатора чрез имейл на адрес: clubgrifon@petrol.bg или на телефон +359 2 969 0 300.

Ако печеливш участник не се свърже с "Петрол" АД (Организатора) и не се яви или не удостовери самоличността си в срок от 30 (тридесет) дни след обявяването му за печеливш от Организатора, той губи права върху наградата.

Никой участник не може да получи повече от една награда от Кампанията. В случай, че участник, обявен за печеливш в определена седмица, участва и в следващаа, той ще бъде отстранен от участниците, между които ще определят печелившите в следващите седмици.

РАЗДЕЛ 8. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

Наградите ще се дават на участници, които имат право да участват в Кампанията и са били обявени за печеливши, според настоящите общи условия на Кампанията.

РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 10. ТАКСИ

Организаторът на Кампанията няма да бъде отговорен за заплащане на каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, касаещи предлаганите награди, които ще бъдат за сметка на победителите, с изключение на данъци, които по закон са задължение на Организатора на Кампанията.

РАЗДЕЛ 11. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

Организаторът има неотменитемото право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай чче настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на общите условия на Кампанията или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на Кампанията се обявява на страницата на Петрол АД във Facebook: www.facebook.com/PetrolAD/ и на уеб страницата на Ораганизатора: www.petrol.bg. При прекратяване на Кампанията, Ораганизаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците, както и на всякакви други трети лица.

Организаторът не носи отговорност за използването от страна на някой от участниците на чужда карта Петрол Клуб Грифон, както и за използването от страна на участник на чужди данни.

РАЗЗЕЛ 12. ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КАМПАНИЯТА

Всеки участник носи отговорност, ако своевременно не се свърже с "Петрол" АД и не се яви или не удостовери своевременно самоличността си за получаване на наградата си.

Всеки участник носи отговорност, в случай че е използвал чужда карта Петрол Клуб Грифон или чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на карта Петрол Клуб Грифон и/или лични данни, които не е имал право да използва.

РАЗДЕЛ 13. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът гарантира, че предоставените лични данни на участниците в Кампанията ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Организаторът има правата и задълженията на администратор на лични данни по отношение на личните данни, предоставени от участниците в Кампанията.

С приемането на общите условия на Кампанията, участникът, на основание чл.6, ал.1, "б" от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, дава своето изрично съгласие за събиране и обработване на личните му данни (три мена, имейл адрес, телефон, адрес за доставка на наградата) от Ораганизатора и/или негови партньори за следното:

  • с чел валидно участие в Кампанията "ДЕСТИНАЦИЯ: ВАКАНЦИЯ" за картови държатели на Петрол Клуб Грифон;
  • за осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди.

С приемането на общите условия на Кампанията, участникът, на основание чл.6, ал.1, "б" от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, дава своето изрично съгласие Ораганизаторът да съхранява и обработва личните му данни за целите по-горе за период от 1 (една) година след приключване на Кампанията, освен в случаите, в които данните са необходими за производства пред Комисията за защита на потребителите и други държавни органи. Във втората хипотеза данните се съхраняват за период от 1 (една) година след приключване на производството.

С регистрирането си за участие в Кампанията, участникът се съгласява, че номерът на неговата карта Петрол Клуб Грифон може да бъде публикуван в Интернет страницата на Петрол АД във Facebook: www.facebook.com/PetrolAD/ в случай, че е обявен за спечелил награда.

Отказът да се предоставят лични данни на спечелилия участник, води до невъзможност за получаване на спечелената награда.

Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настощата Кампания и на изпълнение на договора, сключен между него и участника при тези общи условия, или в случаите, в които това е предвидено със закон.

РАЗДЕЛ 14. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора и участниците в Кампанията се решава добронамерено. Ако не може да бъде постигнато споразумение, спора се решава от компетентния съд.

РАЗДЕЛ 15. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Общите условия ще бъдат достъпни на Интернет адрес: www.petrol.bg/bg/residential/promotions за периода на Кампанията. Включвайки се в Кампанията, участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите общи условия и да се съобразяват с техните клаузи, и регулации.

Diesel Green Force 100 eXXtra Force Diesel Pro Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+