business
 
ИЗТЕКЛА ПОВЕЧЕ СИГУРНОСТ НА ПЪТЯ С ПЕТРОЛ 2017
ИЗТЕКЛА ПОВЕЧЕ СИГУРНОСТ НА ПЪТЯ С ПЕТРОЛ 2017

Официални правила на играта

Раздел 1. Организатор

1.1. Настоящата рекламна игра („Играта“) е организирана от „Петрол“АД (Организатор)
1.2. С тези правила се установяват условията за провеждане и прекратяване на промоционалната игра, както и реда за определяне на печелившите участници в играта и връчването на награди. Изложените по-долу  правила са задължителни и обвързващи за участниците в Играта.
1.3. Официалните правила (Правилата) са публикувани в интернет на корпоративния сайт на Петрол АД (сайта) в меню промоции на адрес www.petrol.bg. Организаторът си запазва правото, по всяко време от срока на провеждането й, да изменя и допълва Правилата, както и да прекрати играта при наличие на предвидените тук условия. Промените на Правилата влизат в сила незабавно след публичното им оповестяване на интернет страницата на Организатора.
1.4. За срока на провеждане на Играта, Правилата ще са достъпни в сайта и във Facebook страницата на Организатора.
1.5. Информация за играта и Правилата може да бъде получавана на телефон +359 2 969 0 283 в периода от 09:00 до 17:00 часа, всеки работен ден, в периода 01.11.2017 г. -30.11.2017 г.

Раздел 2. Продължителност и територия на играта
 
2.1. Официалният старт на играта е на 01.11.2017 г. в 0:00 часа и приключва в 23:59:59 часа на 30.11.2017 г.
2.2 Играта се организира и провежда на територията на Република България в търговски обекти-бензиностанции, посочени в Приложение № 1 към настоящите правила.

Раздел 3. Изисквания за участие в играта

3.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, навършило 18 години, с постоянен адрес в Република България, което в периода от 0:00 часа на 01.11.2017 г. до 23:59:59 часа на 30.11.2017 г. е използвало регистрирана преди 1.11.2017г. Клубна карта Grifon при покупка на стоки или горива в някой от обектите, посочени в Приложение № 1 към настоящите правила. Стойността и видът на закупените стоки са без значение.
3.2. В играта участва всяка регистрирана преди 1.11.2017г. Клубна карта Grifon, която е използвана при покупка на стоки или горива в периода  01.11.2017 г. (включително) - 30.11.2017 г.(включително).
 
Раздел 4. Механизъм за провеждане на играта и условия

 4.1. Включване в играта
4.1.1. С извършването, на което и да е от действията за участие в играта, описани в настоящите Правила, всеки Участник потвърждава, че се е запознал с тях, разбрал ги е и ги приема безусловно.
4.1.2. Всяко физическо лице, използвало за покупка регистрирана преди 1.11.2017г.  Клубна карта Grifon в периода 0:00 часа на 01.11.2017 г. до 23:59:59 на 30.11.2016 г. може да участва в играта. Запазване на издадения при покупката фискален бон не е необходимо.
4.1.3. При използването на всяка покупка с регистрирана преди 1.11.2017г. Клубна карта Grifon, картата се регистрира автоматично за участие в жребия за наградите.
4.2. Награден фонд
4.2.1. Наградният фонд на играта включва:
6 (шест)  талона, всеки от които на стойност 500 лв. (петстотин лева) с ДДС, даващи право на закупуване на аксесоари, стоки или ползване на услуги в сервизите на МОТОЕКСПЕРТ. Информация относно възможностите за ползване на спечелен талон може да бъде открита на www.motoexpert.bg.
4.2.2. Награда се дава само веднъж за една определена с жребия печеливша карта. Повторно изтегляне на карта, която вече е била изтеглена като печеливша, ще бъде анулирано.
4.2.3. Един участник може да получи повече от една награда, в случай, че е използвал повече от една Клубна карта Grifon, регистрирана преди 1.11.2017, определена като печеливша със жребия.
4.3. Определяне на печелившите в играта
4.3.1. Печелившите участници се определят чрез жребий измежду участниците, използвали регистрирана преди 1.11.2017г. Клубна карта Grifon при покупка на стоки и / или горива в периода от  0:00 часа на 01.11.2017 г. до 23:59:59 на 30.11.2017 г., като разпределянето на наградите ще се определели измежду всички покупки с използване на регистрирана преди 1.11.2017г  Клубна карта Grifon  по отделно.
4.3.2. Жребият за всички награди ще се изтегли в сградата на „Петрол” АД в присъствието на нотариус на 5.12.2017г.
4.3.3. В срок до десет работни дни, считано от теглене на жребия, представители на Организатора следва да се свържат с лицата, регистрирали печелившите карти, посредством посочените от тях данни за контакт при  регистрация на съответната карта.
4.3.4. Организаторът не носи отговорност, в случай, че посочените при регистрацията данни за контакт за печеливша карта са некоректни.
4.4. Получаване на наградите
4.4.1. Наградата се получава от Участник при представяне на печелившата Клубна карта Grifon на определен от Организатора служител. Картата следва да е с не нарушена цялост. При установяване на повреди от описания вид.
4.4.2. Наградата се предоставя за ползване с предаване на издаден от МОТОЕКСПЕРТ талон.
 4.4.3. Определеният с жребий Участник може да получи наградата си в централния офис на Петрол АД, находящ се в гр. София, бул. „Черни връх” 43, от 10:00-17:00 часа в работен ден или в избран от него търговски обект на Организатора, след като бъде установено, че отговаря на условията, предвидени в Правилата (приносител е на карта, чийто номер е изтеглен като печеливш) и удостовери факта на предаване на талона в нарочен протокол.
 4.4.4. Получаването на наградите може да стане не по-късно от 29.12.2017 г. (петък).
 4.4.5.Всеки печеливш участник може да използва наградата  не по – късно от 30.04.2018г.

Раздел 5. Грешки и недопустими действия

5.1. В случай на опити за създаване и разпространение на дубликати, организаторът си запазва правото  да търси отговорност от лицата, предприели тези действия.
 5.2. Изгубен, унищожен или откраднат талон не се възстановява от организатора.
 5.3. В случай на срив в информационната система, обслужваща играта, организаторът не носи отговорност за вреди от какъвто и да било характер.
 5.4. Не се допуска замяна на наградите за пари и/или друга ценност.
 5.5. Организаторът не носи отговорност:
 5.5.1. В случай, че наградата не може а бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печеливш участник да се яви лично в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш
 5.5.2 При невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други условия.
5.6. В случай на установено нарушение на Правилата или злоупотреба, Организаторът има право по всяко време да прекрати Играта, обявявайки това в интернет сайта си. Прекратяването на играта може да бъде обявено и при поява на форсмажорни обстоятелства
5.7. В случай, че провеждането на Играта бъде прекратено, участниците в нея нямат право на каквито и да е компенсации и обезщетения от Организатора, свързани с прекратяването.

 Раздел 6. Обработка на данни и спорове

6.1. Всеки спор между Организатора на Играта и участник/ците, свързани с нейното провеждане, разпределението и/или получаването на наградите, както и всеки друг спор, породен от или възникнал при и/или повод реализирането на Играта, се решава по взаимно споразумение между Организатора и участник/ците. При невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се отнесе за решаване от компетентния съд в град София.
 6.2. Организаторът на Играта има право само за целите на играта и въз основа на съгласието на Участниците да обработва и разпространява предоставените от Участниците лични данни  чрез: събиране, систематизиране, съхранение, уточняване (актуализация, промени), използване, разпространение, заличаване, блокиране и унищожаване на лични данни на Участника само за целите на играта и свързаните с нея комуникационни активности.

Diesel Green Force Diesel Pro Force 96 Extra Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+