residential
 
Промени в състава на Надзорния съвет на Петрол АД на 14.10.2014 г.
17.10
2014
Промени в състава на Надзорния съвет на Петрол АД на 14.10.2014 г.

Петрол АД уведомява, че на 14.10.2014 г. по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията са вписани промени относно състава на Надзорния съвет на Петрол АД, като са заличени досегашните членове на Надзорния съвет Траян Антонов Кършутски, „Корект Фарм“ ЕООД и „Алфа Кепитъл“ АД и са вписани следните юридически и физически лица за нови членове на Надзорния съвет:
1. „Петрол Корект“ ЕООД, ЕИК 203177666, представлявано в Надзорния съвет от управителя на дружеството – Николай Бориславов Гергов,
2. „Петрол Асет Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 203176781, представлявано в Надзорния съвет от управителя на дружеството – Тодор Иванов Иванов и
3. Иван Алипиев Войновски

като новият Надзорен съвет е с мандат от пет години.

Вписаните промени в броя и състава на Надзорния съвет на Петрол АД са приети с решение на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 17.09.2014 г.

Diesel Green Force Diesel Pro Force 96 Extra Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+