residential
 

Най-добрите европейски екологични практики – стандарт за петролната компания на българите

 "Петрол" АД се стреми да прилага най-добрите европейски практики при управлението на екологичните процеси в дружеството. Въведените фирмени технически и екологични стандарти в търговските обекти са на по-високо равнище от задължителните изисквания в Европейския съюз.

 Компанията има утвърдена дългосрочна Програма за управление на дейностите по отпадъците в търговските обекти на "Петрол" АД за периода 2006 – 2010 г.

По такъв начин дружеството се грижи за поддържане на екологичното равновесие в страната и дава пример и на останалите фирми в бранша.

Програмата предвижда мерки за постигане на целите в съответствие с националната политика за управление на отпадъците и действащото законодателство.

Основната цел на програмата и дейностите по управление на отпадъците е изграждане на ясна система за контрол и отчитане на количествата, с цел намаляване на отпадъка от пряката дейност на фирмата – търговия с петролни и непетролни продукти, водеща до подобряване на икономическите показатели. Предвижда се и изграждане на система за разделно събиране на отпадъците по видове, осигуряваща оптималното оползотворяване на рециклируемата част. Създадена е проста и удобна схема за временно съхранение.

Настоящата програма е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана в съответствие с настъпилите промени в организацията, приоритетите на дружеството, националното законодателство и други фактори със стратегическо значение.

Търговските обекти на "Петрол" АД се реконструират така, че да отговарят на високите изисквания на Директива 94/63/ЕС, която беше транспонирана в българското законодателство чрез Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Наред с изпълнение на инвестиционната програма, Управителният съвет на "Петрол" АД взе решение за изграждане на система и сертифициране на дружеството по двата основни стандарта ISO 9001:2000 за система за управление на качеството и ISO 14001:2004 за система за управление на околната среда, което потвърждава ангажимента на мениджмънта за прилагане на най-добрите вропейски практики при управлението на процесите.Diesel Green Force Diesel Pro Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+