residential
 

Създадена преди 85 години, "Петрол" АД заема лидерска позиция в дистрибуцията на горива на дребно в България. Днес компанията е:

  • сред първите частни компании в България по приходи от продажби;
  • сред най-големите частни инвеститори в страната;
  • сред дружествата с най-голяма капитализация на Българската фондова борса;
  • сред най-големите частни данъкоплатци;
  • сред десетте най-големи работодатели в страната.

Акционерният капитал на "Петрол" АД възлиза на 109,249,612 (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванайсет) лева, разпределен в 27 312 403 (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три) броя акции с номинална стойност от 4 (четири) лева всяка. "Петрол" АД е сред най-големите български публични компании по пазарна капитализация.

В унисон с европейската бизнес-практика и като част от политиката си на прозрачност, Управителният съвет на "Петрол" АД публикува финансовите резултати на компанията на всеки три месеца. Целта е да бъдат запознати инвеститорите и обществото с развитието на дружеството, съобразно възприетите в света стандарти за комуникация на публичните компании. През 2003 г. дружеството получи награда за емитент на годината, предоставящ най-пълна и точна корпоративна информация на Българската фондова борса.

С повече от 330 бензиностанции под марката "Петрол", равномерно разпределени в цялата страна, компанията има най-добре развитата мрежа за дистрибуция на горива на дребно в страната.  "Петрол" АД поддържа конкурентни цените на горивата, не само следвайки международната конюнктура, а и като част от своята политика на коректност към клиентите.

История на "Петрол" АД – традицията ражда традиция

В началото на ХХ век в някои от най-големите градове на страната, благодарение на търговските контакти с европейските страни и на възрожденския дух на образовани млади мъже, започва индустриално оживление. То е най-ярко изразено в крайдунавския град Русе, където се поставя началото на българската петролна промишленост.

Братя Вешкови построяват рафинерия със свои средства и образуват Първата българска петролна индустрия.

През 1921 г. американската компания "Стандарт ойл" открива в Бургас първата фабрика за производство на варели и пакетиране. "В интерес на клиентите беше всички компании да се съберат и да действат заедно, без да разпиляват усилията си. Така беше създаден "Петрол" - от всички участници на пазара, в споразумение с българското правителство", спомня си Джон Купър, служител по това време в "Шел".

Рождената дата на Българското акционерно дружество "Петрол" е 1 април 1932 година. Първоначално дружеството използва складовата база на един от акционерите, като постепенно инвестира и изгражда нови съоръжения.

През 1947 г. Първа българска петролна индустрия се национализира. На 18 февруари 1948 г. Великото народно събрание приема Закон за държавния монопол над петролните продукти. На 9 март 1948 г. на базата на съществуващите частни и акционерни дружества се създава държавно снабдително предприятие "Петрол". Целта е да се ограничи обогатяването на бившите собственици, а предназначението е да снабдява народното стопанство с необходимите петролни деривати чрез поделенията в страната. То постепенно разширява своята дейност, построяват се бензиностанции и петролни бази на територията на цялата страна. През 1986 година обединението се преобразува в комбинат "Петрол", който е включен в структурата на Стопанско обединение "Химснаб".

През 1990 г. въз основа на новото законодателство комбинатът се реорганизира в държавна фирма "Петрол", а на 1 юли 1992 г. се учредява еднолично акционерно дружество "Петрол" с изцяло държавна собственост. В резултат на проведената масова приватизация около 25 % от акциите на дружеството преминават в собственост на приватизационни фондове и индустриални акционери.

На 10 юни 1997 г. е учредено, или по-точно възстановено, акционерно дружество "Петрол". След близо двегодишни процедури за приватизация на 1 юли 1999 г. приключи и продажбата на мажоритарния пакет акции. Петдесет и един процента от акциите на държавата бяха продадени на Международен консорциум "България". Сделката стана факт на 4 август 1999 г., когато компанията е приватизирана от консорциума, воден от "Нафтекс България Холдинг" АД и включващ ОМВ (Австрия) и "Петрол Холдинг Груп" АД. Впоследствие "Нафтекс България Холдинг" АД увеличава дела си в "Петрол" АД, като изкупува дяловете на останалите участници в консорциума.Diesel Green Force 100 eXXtra Force Diesel Pro Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+