residential
 

След приватизацията си през 1999 година, Петрол АД започва изпълнението на инвестиционна програма, имаща за цел да приведе обектите на дружеството в съответствие с изискванията на най-добрите екологични практики в страните от ЕС. Бизнесът на Групата включва редица дейности, които се регулират от приетите в страната нормативни актове за околната среда, здравеопазването и безопасността, включително исторически натрупаните екологични ангажименти, свързани с нанесени в миналото вреди върху околната среда, съхранението и търговията с петролни продукти, замърсяването на почвата и подпочвените води, управлението на отпадъците, водоснабдяването, управлението на отпадните води, газовите емисии в атмосферата, използването и изхвърлянето на опасни материали, използването на земята и изискванията за планиране, включително обществени въпроси свързани с изграждането на нови бензиностанции на нови терени.

Основните закони, които оформят рамката за опазването и развитието на околната среда са Законът за защита на околната среда, Законът за водите, Законът за управление на отпадъците, Законът за чистотата на атмосферния въздух, Законът за подземните богатства, Законът за опазване на почвата от замърсяване, както и подзаконовите нормативни актове за тяхното прилагане. Като част от подготовката на България за присъединяването й към ЕС, всички изброени закони са синхронизирани със стандартите на съюза. Всяко неизпълнение на законовите изисквания от страна на Петрол АД или неговите дъщерни дружества може да бъде основание за подвеждане под административна и/или гражданска отговорност.

По отношение на бензиностанциите притежавани от Групата, българското законодателство изисква отделянето на емисии във водата, въздуха, почвата и шума да бъдат наблюдавани и регистрирани, както и да бъдат предприети действия за минимизирането на подобни емисии и превръщането им в безвредни. Съгласно тези нормативни изисквания:

  • Въздушните емисии се наблюдават за прах, водороден сулфид, серен диоксид, азотен диоксид, оловен аерозол, амоняк, карболова киселина и въглеводород;
  • Водните емисии се контролират за температура, киселинност, съдържане на кислород, електропроводимост, мътност, фосфати, мед, цинк, олово и петролни продукти;
  • Заобикалящата почва се изследва за киселинност, амониева селитра, мед, хлориди, фосфати, цинк, олово и петролни продукти;
  • Измерват се нивата на шума.


Групата е в съответствие във всички съществени аспекти с изискванията за околната среда, които са текущо приложими към дейността на дружествата в нея. Ръководството на Групата счита, че след извършване на планираните допълнителни инвестиции, дружествата ще продължат да изпълняват бъдещите екологични изисквания. Намеренията на Ръководството са за в бъдеще дейността на Групата да продължи да бъде в съответствие с екологичните изисквания, като се предотвратява замърсяването на околната среда, изпреварвайки нормативните изисквания.

Регенериране на емисиите на летливи органични съединения

Една от основните насоки, в която Групата е инвестирала и ще продължава да инвестира е привеждането в съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство за контрол на летливите органични съединения (ЛОС). ЛОС представляват съединения, съдържащи въглерод, който се изпарява във въздуха. Такива ЛОС се отделят от някои петролни продукти. Директива 94/63/ЕС (Директивата) на Европейския съюз определя лимити за нивата на емисиите на ЛОС, които се отделят при съхранение и дистрибуция на петролни продукти. Директивата е транспонирана в българското законодателство, чрез Наредба № 16 от 12 август 1999 година за ограничаване емисиите на ЛОС при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Нормативните актове поставят много сериозни изисквания към бензиностанциите, терминалите за съхранение на горива и автоцистерните, превозващи горивата. В съответствие с техните стандарти,  резервоарите на бензиностанциите се изграждат с двойни стени с инертна течност между тях, поставят се нивомерни системи, реагиращи и на най-малката промяна в нивото на горивото и се инсталират системи за обратно връщане на парите в автоцистерната при разтоварване на горивото. По този начин се минимизират всички възможности за евентуални течове или замърсяване на атмосферата с въглеводороди.

За привеждане в съответствие с екологичните норми, в петролните бази се извършват реконструкции на терминалите за товарене и съхранение на горива. В резервоарите се монтират плаващи покриви, ограничаващи до минимум изпаренията, изграждат се нови естакади за долно пълнене на автоцистерните със система за регенериране на върнатите от обектите пари.

Съгласно изискванията на Директива 94/63/ЕС автоцистерните за превоз на горива следва да отговарят на високи критерии за екологичност, за да могат да товарят и разтоварват, осигурявайки необходимите минимални стойности за емисии на въглеводороди в атмосферата. "Петрол" АД изпълни тези изисквания, като закупи 27 нови бензиновози и газовози от IVECO Spa и Mercedes, които напълно отговарят на изискванията на Директивата и покриват нормите на най-високия европейски стандарт за сигурност и защита на околната среда - Евро 3. Стандартът налага спазването на значителни ограничения по отношение на шумовите характеристики и количеството отработени газове, като се определят ниски нива за отделяне на азотни и въглеродни окиси и въглеводороди.

Ръководството на Групата ще продължи да извършва допълнителни инвестиции в своите обекти за продажба на дребно и за съхранение на горива и през следващите пет години, за да приведе дейността си в съответствие с изискванията на ЕС за контрол на емисиите на ЛОС. Информация за размера на очакваните допълнителни инвестиции, във връзка с изпълнението на екологичните ангажименти на Групата е представена в бележка 40 на консолидираните финансови отчети.

ISO сертифициране

През декември 2004 година, Управителният съвет на Дружеството взема решение да придобие ISO сертификати за своите стандарти за управление на качеството съгласно ISO 9001:2000 и за своята система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:1996, което потвърждава ангажимента на Ръководството за прилагане на най-добрите европейски практики при управлението на процесите. Процесът включва подготовката, документирането и прилагането на писмени правила и процедури, както и проверката на процедурите от независима трета страна. Дружеството планира да реализира ISO сертифицирането до края на 2007 година.Diesel Green Force 100 eXXtra Force Diesel Pro Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+