residential
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА КЛУБНА КАРТА “Petrol club Grifon

1. ОБЩИ

Настоящите общи условия уреждат правилата за получаване и ползване на клубна карта Petrol club Grifon (Картата). Издател и собственик на Картата е „Петрол“ АД (Петрол), със седалище в гр. Ловеч 5500, и адрес на управление ул. Търговска № 12, ЕИК 831496285. Petrol club Grifon (Програмата) е клиентска програма за лоялност, създадена и организирана от Петрол.

Търговските обекти, участващи в Програмата, стоките и условията, при които важат отстъпките, както и валидните промоции и отстъпки ще бъдат обявени на интернет страницата на Петрол www.petrol.bg. Всякакъв вид информация във връзка с клуб Grifon членовете на този клуб могат да получат на електронен адрес clubgrifon@petrol.bg, на безплатен телефон 0800 18 180 или в търговските обекти по Програмата.

Петрол АД си запазва правото по своя преценка да променя настоящите Общи Условия, да прекрати програмата Petrol club Grifon, както и да блокира издадените клубни карти Grifon. Всички решения на Петрол във връзка с Програмата се обявяват публично в интернет портала www.petrol.bg и влизат в сила в от датата на обявяването им, ако не е предвидено друго.

Клубна карта Grifon е валидна до публикуване на прекратяване на Програмата от страна на Петрол или до получаването на заявление от притежателя в съответствие с тази точка. Притежателят на клубна карта Grifon може по всяко време, с писмено заявление, изпратено по пощата в седалището на издателя, посочен в предходната точка на правилата или чрез електронната поща на clubgrifon@petrol.bg, да  напусне клуб Grifon и да се откаже от ползването на клубна карта Grifon и от всички предимства, които произтичат от нея.

След прекратяването на членството, издателят и собственик на картата я блокира.

Петрол не може да бъде подведен под отговорност за евентуално възникнали щети, които могат да претърпят клубните членове, в случай на технически проблеми или непреодолима сила, която възпрепятства работата на компютърните системи.

2. ЧЛЕНСТВО

Всяко лице, отговарящо на изискванията по настоящите Общи условия за членство в Petrol club Grifon, има правото да стане член на Клуба и да се ползва от различните видове отстъпки, и промоции при закупуване на стоки от избрани търговски обекти на Петрол на територията на страната, валидни към момента на закупуване на стоките. Членовете на клуба ще имат възможност да участват и в допълнителни промоции, и маркетингови кампании, когато такива са обявени от Петрол, ако последните отговарят на предвидените условия за участие в тях и в случай, че са дали съгласие да бъдат включени с цел директен маркетинг, в т.ч. получаване на известия чрез електронно съобщение или текстово (смс) съобщение.

Член на Petrol club Grifon може да стане всяко лице, което е заредило еднократно един вид гориво в търговски обект на Петрол на стойност 30 или повече лева. Условията по предходното изречение следва да са налице за получаване на Картата в съответния търговски обект, участващ в Програмата, на който е извършено зареждането.

Клубният член може да използва базовата търговска отстъпка, така както е обявена на сайта на Петрол, незабавно след получаване на Картата.

3. РЕГИСТРАЦИЯ НА КАРТА PETROL CLUB GRIFON

След получаване на клубната карта от търговските обекти, същата може да бъде регистрирана от всеки картодържател по реда и условията, предвидени в тази точка. Регистрацията на картата може да бъде извършена само през интернет страницата www.petrol.bg.

Регистрацията на картата се извършва чрез попълване на следната информация в интернет образеца:

  • имейл адрес
  • телефонен номер
  • населено място

След попълване на задължителната информация в интернет образеца и съгласието с настоящите Общи условия, системата изпраща имейл, съдържащ линк към страницата на Петрол, който клубният член следва да отвори и по този начин да потвърди имейл адреса си. На посоченият имейл адрес завършва регистрацията на Картата.

Клубният член може да ползва отстъпки и условия за регистрирани карти така, както са обявени на сайта на Петрол. Член, който ползва обявените отстъпки и условия за регистрирани карти, не може да ползва базова търговска отстъпка.

Независимо от посочените по-горе разпоредби, Петрол си запазва правото да даде по отношение на клубни карти допълнителни бонуси по собствена преценка, които предварително обявява на сайта www.petrol.bg.

Клубна карта Grifon може да предоставя по преценка на Петрол и различни краткосрочни предимства на ползвателите си в зависимост от това дали са се съгласили за участие в директен маркетинг. Краткосрочните предимства се свеждат до знанието на ползвателите на клубна карта Grifon чрез имейл и/или се публикуват в интернет портала www.petrol.bg, и/или се изпращат по телефон, чрез текстово (смс) съобщение.

Всеки член може да регистрира само една клубна карта Petrol club Grifon. За избягване на съмнение на един имейл адрес, и телефонен номер може да бъде регистрирана само една карта Петрол клуб Грифон. Системата няма да допъска последваща регистрация при съвпадение на имей адрес и телефонен номер, които са вписани при регистрацията на предходна карта Petrol club Grifon.

3. КАРТА

Клубна карта Grifon функционира на принципа на сумирането на стойността на всички покупки. Всяка редовна покупка се въвежда в компютърната система и ако попада в обхвата на Програмата се генерира директно отстъпка.

Карта клуб Grifon може да се използва най-много два пъти в рамките на 24 часа в търговските обекти на Петрол, участващи в Програмата.

Картата е с валидност до 31.12.2020 година и може да бъде използвана само в търговската мрежа на Петрол.

Картата не е банкова карта или средство за разплащане.

Картата дава право на Клубния член да ползва отстъпки при реално направени покупки на стоки и при обявените на сайта условия. Отстъпките по картата могат да се ползват само при плащане в брой, с дебитна или кредитна карта. Отстъпките по картата не могат да бъдат ползвани в комбинация с отстъпки по други карти, издавани от Петрол, както и при условия за разплащане с ваучери за гориво. При една покупка може да се използва само една карта. Картата не е валидна за продукти, които са в промоция. Отстъпките не се сумират.

При плащането в брой, с дебитна или кредитна карта на стоката е необходимо да се представи на касата клубна карта Grifon. По-късно въвеждане на покупката не е възможно, както и не е възможно Клубният член да се възползва по-късно от отстъпките, било то базови при нерегистрирани карти и специални търговски остъпки при регистрирани карти. Предоставянето на други предимства не е възможно, ако картата не е регистрирана и Клубния член не е дал съгласие за директен маркетинг.

Картите Grifon не са поименни, не изискват при регистрирането им въвеждане на лични данни и могат да бъдат преотстъпвани за ползване от трети лица, но имат уникален номер, който фигурира в базата данни за всички извършени с картата транзакции и позволяват при коректно регистрирана карта, нейния притежател да се възползва от специални търговски отстъпки и условия. Отговорност за правомерната употреба на картата носи преносителя на картата. Петрол не носи отговорност, ако Клубният член претърпи вреди и/или пропуснати ползи, в резултат на това, че е преотстъпил картата си на друго лице.

Клубният член може да сигнализира за загуба или кражба на клубна карта по пощата, директно в седалището на издателя, фирма Петрол АД, Ловеч 5500, ул. "Търговска" 12, с обаждане на телефон 0800 18 180, на електронен адрес clubgrifon@petrol.bg или в търговските обекти на Петрол, участващи в Програмата.

В случаите на изгубена, открадната или повредена карта Издателят блокира същата.

В случаите, когато картата е била регистрирана през формата за електронна регистрация на сайта на Петрол, Клубният член може да заяви нова карта като изпрати запитване на електронен адрес clubgrifon@petrol.bg. Запитването следва да съдържа информация за номера на картата, която е регистрирана и причината за искането за предоставяне на нова карта. Петрол блокира загубената/открадната карта и изпраща на Клубния член нова карта до търговски обект на Петрол с местонахождение, посочено от члена. След регистрирането й онлайн по реда на настоящите Общи условия, в рамките на 15 дни Клубният член може да използва всички предимства, които е имал по предходната карта.

В случаите, когато картата не е била регистрирана, лицето може да получи нова карта след ново зареждане на горива на стойност 30 или повече лева в търговските обекти по Програмата и по реда на настоящите Общи условия.

Петрол не носи отговорност за използването на предимствата от страна на трети лица, когато клубната карта Grifon е била отчуждена от ползвателя на картата.

5. ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

С приемането на настоящите Общи условия всеки член на petrol club Grifon дава своето изрично, информирано и доброволно съгласие за целите на директния маркетинг (напр. изпращане на новини, подобрения, предлагане на нови стоки и услуги на членовете, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоци и маркетингови кампании, допитване с цел проучване относно програмата Petrol club Grifon и др.): (а) да получава от Петрол търговски съобщения на посочените при регистрацията на картата имейл адрес и/или телефонен номер, (б) регистрината от него клубна карта да бъде включена в маркетинг кампании, даващи право на допълнителни предимства, (в) Петрол да предоставя посочените при регистрацията имейл адрес и/или телефонен номер на трети лица за целите на директния маркетинг.

Всеки член има право свободно, по всяко време да възрази срещу: (а) получаването на непоискани търговски съобщения за целите на директния маркетинг, (б) разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на имейл адреса и телефонния номер, попълнен в регистрационната форма. Възражението за целите на директния маркетинг може да отправи като се обади на телефон 0800 18 180 или изпрати имейл на clubgrifon@petrol.bg.

Членовете на програмата Petrol club Grifon предоставят доброволно информация при регистрацията на клубните карти. Ако Клубният член не желае да предостави на издателя и собственик на картата данни, които са посочени в интернет образеца като задължителни за регистрацията на картата, той може да ползва само базовата търговска отстъпка по клубна карта Grifon. В случай, че ползвателият изиска прекратяване на използването на даннити, необходими за регистрация на картата и за целите на директния маркетинг, следователно и онези, които се считат за задължителни, то издателя на карта на клубна карта Grifon ще го отпише от базата на притежателите на регистрирани карти и преносителя на картата ще може да ползва само базовата отстъпка, която е обявена на сайта на Петрол.

Общите условия за получаване и ползване на клубна карта Petrol club Grifon са утвърдени с Решение на УС на "Петрол" АД. Всяко изменение на Общите условия е прието съответно с Решение на УС на "Петрол" АД.Diesel Green Force 100 eXXtra Force Diesel Pro Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+