Права на акционерите

Акционерите в публични дружества имат множество права, регламентирани от българското законодателство, както и от актовете на Европейския съюз.

Основните права на акционерите са следните:

  • Право на участие в Общото събрание на акционерите и право на глас
  • Право на свикване на Общо събрание на акционерите
  • Право да включва допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите
  • Право на сведения и публична информация
  • Право на защита на акционерното участие
  • Право да иска отмяна на решенията, взети от Общото събрание на акционерите
  • Право да запише част от новите акции при увеличаване на капитала на дружеството
  • Право на участие в разпределението на печалбата и право на дивидент
  • Право на ликвидационен дял

Ръководството на Петрол АД гарантира равнопоставено третиране на всички акционери на дружеството, включително миноритарни и чуждестранни инвеститори, защитава техните права и улеснява упражняването им в границите, разрешени от приложимото законодателство и в съответствие с устава на дружеството.