Политика за защита на лични данни

1. Данни за администратора

“Петрол” АД, със седалище и адрес на управление в град Ловеч, 5500, ул. “Търговска” № 12, с ЕИК 831496285, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни). Уеб сайтът www.petrol.bg е собственост на “Петрол” АД, и се управлява от дружеството.

Контакт с администратора може да осъществите:
(а) по имейл на адрес: data@petrol.bg
(б) на адреса на управление на дружеството: гр. Ловеч, п.к.5500, ул. “Търговска” 12
Изборът дали да общувате с „Петрол“ АД по имейл или по поща/куриер е личен. Съобщението по електронната поща може да не е криптирано по технически причини.

Тази политика не се прилага по отношение на лицата, които ползват карти по лоялна програма, организирана от “Петрол” АД и/или посещават социални мрежи, в които има профил на “Петрол” АД, в т.ч. но не само мобилно приложение, Facebook страница, You tube канал и Google профил.

2. Цел на тази политика за защита на личните данни

Информацията тук е насочена към всяко физическо лице, независимо дали действа лично, като представител или служител на юридическо лице в отношения с „Петрол“ АД. Целта е да се представят данни за личната информация, която събираме; защо я събираме; начина и сроковете, в които я обработваме и защитаваме, правата, които физическите лица имат във връзка с обработването на личните им данни.

3. Основания за обработване на лични данни

“Петрол” АД обработва лични данни само на предвидените в закона основания, а именно: а) съгласие за обработване на лични данни за една или повече конкретни цели; б) когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор; в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора; г) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна; д) други основания, определени в закон.

Предоставянето на лични данни е винаги доброволно и може да бъде оттеглено във всеки момент.

4. Цели на обработване на лични данни

Събраната от и за физически лица – субекти на лични данни информация се обработва от “Петрол” АД единствено за идентификация за сключване, изпълнение, изменение на договори; предоставяне на искани услуги; обработка на подадени заявки, поръчки и запитвания, както и за изпълнение на законови задължения на администратора и изисквания на държавни органи и комисии.

Ние не изискваме предоставяне на лична информация за разглеждане на нашия уеб сайт или осъществяване на достъп до по-голяма част от съдържанието му.

5. Видове обработвани лични данни

“Петрол” АД обработва следните видове лични данни: име/фамилия, ЕГН, данни за местоположение, данни за контакт (имейл, телефон) в комбинация с персонални данни, данни за договори, данни за задължения, данни за плащания. В обектите на „Петрол“ АД се осъществява видеонаблюдение с цел охрана. За проследяване и подобряване на клиентското изживяване уеб сайтът www.petrol.bg използва „бисквитки“. Повече информация относно бисквитките и тяхното използване и управление може да намерите в Правила за бисквитки.

6. Категории получатели на лични данни

За целите на обработването и съгласно действащото законодателство, събраните от “Петрол” АД лични данни могат да бъдат включени в база данни и на трети лица, действащи от името и под контрола на “Петрол” АД, търговски партньори, доставчици на стоки и услуги, както и на органи на държавна или местна власт, когато това е предвидено в нормативен акт.

7. Предаване на лични данни на трета държава или международна организация

“Петрол” АД не предоставя лични данни извън територията на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

8. Срок, за който ще се съхраняват личните данни

“Петрол” АД ще обработва личните ви данни за срок не по-дълъг от периода, който е необходим за постигане на целите, за които се обработват, и допълнителен период от време, за да бъдат спазени изискванията на законодателството и за защита на легитимен интерес при съдебни спорове до окончателното им разрешаване и уреждане на отношенията.

9. Осигуряване на защитата на личните данни

В “Петрол” АД са приети вътрешни правила и инструкции за осигуряване на поверителност и защита на личните данни. Дружеството предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Дружеството определя срокове за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаването им.

10. Права на субектите, свързани с обработване на лични данни

Всяко лице има право:
(а) да получи достъп до отнасящите се до него лични данни;
(б) по всяко време да поиска от “Петрол” АД да 1) коригира, изтрие (“да бъдете забравен”), да ограничи личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на действащото законодателство, както и да 2) уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко коригиране, изтриване или ограничаване, извършено в съответствие с подточка 1), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или свързано с прекомерни усилия за “Петрол” АД;
(в) да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор на друг (право на преносимост), когато това е технически осъществимо;
(г) да възрази пред “Петрол” АД срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това, когато възражението е основателно и не съществуват убедителни законови основание за обработването, които имат предимство пред интересите, правата на свободите в качеството му на субект на данни, или за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
(д)  на жалба до надзорен орган;
(е) на всички останали права, съгласно ЗЗДЛ и Общия регламент относно защита на данните.

Правата си като субект на лични данни всяко лице може да осъществи по някой от посочените в т.1 начини за контакт.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно приложимото законодателство за защита наличните данни, жалба може да се подаде до Комисията за защита на личните данни
на адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон:02 915 3 518
по еmail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

11. Приемане и промени в политика за защита на лични данни

Дата на влизане в сила: 15.05.2018 г.
Последна промяна: 15.05.2018 г.

Известяването на лицата за изменения в политиката за защита на личните данни се осъществява с публикуването й на сайта на дружеството www.petrol.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ:
УВЕДОМЛЕНИЕ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679