Политика за качество и околната среда

Мисията на лидера на пазара на горива в България “Петрол” АД е да реализира стабилен растеж на доходността на своите акционери в дългосрочен план, ангажирайки се с отговорност към своите клиенти, служители, партньори и към обществото като цяло.

Ръководството на компанията залага изключително на висок професионализъм, етичност и коректност към своите партньори за постигането на амбициозните корпоративни цели. Управлението на “Петрол” АД се ръководи от стремежа към високо качество. Всички проекти, включени в инвестиционната програма на дружеството се реализират чрез иновативни решения и съгласно най-високите международни стандарти, включително и при защитата на околната среда.

Бизнес философията на ръководството на “Петрол” АД е развитието на дружеството като голяма публична компания да бъде еталон за българския капиталов пазар. Яснотата за бъдещото развитие и дивидентната политика, използването на инструментите на облигационния пазар, прилагането на международните счетоводни стандарти и международни одити, съвместно с използването на най-модерните високотехнологични управленски и комуникационни решения, са гаранция за акционерите, че са собственици на компания от нов тип и с огромен потенциал.

“Петрол” АД е лидер в дистрибуцията на горива в България с най-добре развитата мрежа за дистрибуция на горива в страната. В търговските обекти на “Петрол” АД се продават бензини, дизелово гориво, пропан-бутан и метан. Предлага се най-богатата гама български и вносни масла, консумативи, авточасти и аксесоари. Към голяма част от комплексите работят автомивки и други малки автосервизни услуги.. В съвременните пазарни условия, при засилващата се конкуренция на пазара и завишаващи се изисквания на потребителите, ръководството на “Петрол” АД оценява, че успешен бизнес и стабилно развитие са възможни само чрез предлагането на продукти и услуги с качество, съответстващо на нуждите и очакванията на нашите потребители. Стремим се да осигурим качествени продукти и услуги и да не ощетяваме околната среда с осъществяваните дейности и процеси.

ЗА УСПЕШНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАШАТА МИСИЯ СА ФУНДАМЕНТАЛНО ВАЖНИ ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ: СЪТРУДНИЦИ, КАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ И ПЕЧАЛБА.

Ръководството оценява, че постигането на целта е възможно само чрез ефикасна система за управление на качеството, съгласно утвърдените принципи на БДС EN ISO 9001:2015. Това налага:

  • Активно участие на целия ръководен персонал, който определя насоките, целите и задачите, и създава средата, в която персоналът да е в състояние активно да допринесе за постигане на целите;
  • Въвличане на персонала от всички нива и използване на неговия потенциал в полза на организацията, осигуряване на възможности за неговото обучение, осведоменост и компетентност;
  • Прецизно определяне и овладяване на всички необходими за системата за управление процеси, тяхната последователност и взаимовръзки, прилагане на процесен подход за тяхното управление;
  • Определяне на рисковете и възможностите, свързани с процесите и оказващи влияние върху постигането на набелязаните цели и планиране на действия за тяхното овладяване;
  • Прилагане на действия за набиране на обективна информация и за анализ на данните за протичането на процесите, за постигането на съответствия с изискванията на потребителите, ефикасността на системата, планиране и реализиране на постоянно подобряване;
  • Ефективно управление на взаимоотношенията със заинтересованите страни;
  • Ангажираност за съответствие с приложимите изисквания;
  • Стремеж към постоянно подобряване на ефикасността на системата за управление на качеството.

 

Ръководството на “Петрол” АД е убедено, че персоналът ясно осъзнава ролята на качеството и околната среда за нашето развитие и успех, и е уверено, че всеки, съобразно своите права, отговорности и възможности, сега и в бъдеще ще допринася за изпълнение на политиката и ефикасното функциониране на системата.

В качеството си на ръководство на „ПЕТРОЛ“ АД, ДЕКЛАРИРАМЕ личното си участие и отговорност в осъществяването на обявената политика по качество.

 

Проложение:
Сертификат БДС EN ISO 9001:2015