Политика за качество и околната среда

Мисията на Петрол АД е да реализира стабилен растеж на доходността на своите акционери, ангажирайки се с отговорност към своите клиенти, служители, партньори и към обществото като цяло.

Управлението на Петрол АД се води от стремежа към високо качество. Всички проекти, включени в инвестиционната програма на дружеството се реализират чрез иновативни решения съгласно най-високите международни стандарти за контрол и за защитата на околната среда.

Успешно изпълнение на нашата мисия и постигането на нашите цели е възможно само чрез ефикасна система за управление на качеството съгласно утвърдените принципи на Международната организация по стандартизация. Това налага:

  • Активно участие на целия ръководен персонал, който определя насоките, целите и задачите, и създава средата, в която персоналът да е в състояние активно да допринесе за постигане на целите;
  • Използването на персонала от всички нива и неговия потенциал в полза на организацията, осигуряване на възможности за неговото обучение, осведоменост и компетентност;
  • Прецизно определяне и овладяване на всички необходими за системата за управление процеси, тяхната последователност и взаимовръзки, прилагане на процесен подход за тяхното управление;
  • Определяне на рисковете и възможностите. свързани с процесите и оказващи влияние върху постигането на набелязаните цели и планиране на действия за тяхното овладяване;
  • Прилагане на действия за набиране на обективна информация и за анализ на данните за протичането на процесите. за постигането на съответствия с изискванията на потребителите. ефикасността на системата, планиране и реализиране не постоянно подобряване;
  • Ангажираност за съответствие с приложимите изисквания;
  • Стремеж към постоянно подобряване на ефикасността на системата за управление на качеството.

Проложение:
Сертификат БДС EN ISO 9001:2015