Емитирани акции

Емисията акции на Петрол АД е в размер на регистрирания капитал на дружеството от 109 249 612 лева, разпределен в 27 312 403 броя акции с номинална стойност от 4 лева всяка една.

Основни данни:

 • Име: Петрол АД
 • Борса: Българска фондова борса – София АД, сегмент акции Standard
 • Борсов код: 5PET
 • ISIN код на емисията: BG11PESOBT13
 • Брой ценни книжа: 27 312 403
 • Номинална стойност: 4.0000
 • Валута: BGN
 • Регистриран капитал на БФБ: 109 249 612 лева
 • Дата на въвеждане в търговия: 19.05.1998г.
 • Актуална борсова цена на акция: Българска Фондова Борса
 • Вид на финансовите инструменти: акциите на Петрол АД са безналични поименни с право на глас и с право на дивидент.

Акциите са непривилегировани, което означава, че предоставят равни права. Всяка акция дава на притежателя й право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент при разпределяне на печалбата и право на ликвидационен дял в случай на прекратяване на дружеството. Право да участват в Общото събрание на акционерите имат лицата, придобили акции и вписани като акционери в книгата на акционерите, водена от Централен Депозитар АД, 14 дни преди датата на общото събрание.