Корпоративно управление

Система на управление

Петрол АД е акционерно дружество с предмет на дейност съхранение, транспорт и продажба на горива. Петрол АД е възприело двустепенна система на управление и има Управителен съвет и Надзорен съвет.

Надзорният съвет на Петрол АД включва следните членове:

 • Председател на Надзорния съвет
  Петрол Корект ЕООД, представлявано от г-н Николай Гергов
 • Член на Надзорния съвет
  Петрол Асет Мениджмънт ЕООД, представлявано от г-н Армен Назарян

Управителният съвет на Петрол АД включва следните членове:

 • Председател на Управителния съвет
  г-н Гриша Ганчев
 • Заместник-председател на Управителния съвет, Изпълнителен директор
  г-н Георги Татарски
 • Член на Управителния съвет, Изпълнителен директор
  г-н Милко Димитров
 • Член на Управителния съвет
  г-н Лъчезар Граматиков
 • Член на Управителния съвет
  г-н Кирил Шилегов

Приложения:
Устав на Петрол АД
Политика за възнагражденията на Петрол АД

Политика за добро корпоративно управление

В своята дейност ръководството на Петрол АД следва приетата Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, която е изготвена в съответствие с Кодекса на корпоративното управление, приет от Съвета на директорите на Българска Фондова Борса – София АД, международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, действащото българско търговско законодателство, Устава на Петрол АД и Правилата за работа на управителните и контролни органи на дружеството. Мениджърският екип счита, че спазването на най-високите стандарти за корпоративно управление е от съществено значение за поддържането на доброто име на Петрол АД и за резултатите от неговата дейност.

Програмата за добро корпоративно управление е одобрена от Управителния съвет, като нейното приложение се контролира от Надзорния съвет на Петрол АД. Програмата има за цел да гарантира равнопоставено отношение към акционерите и инвеститорите на дружеството и защита на техните права и интереси, да осигури своевременно и точно оповестяване по всички съществени въпроси, свързани с дейността на дружеството, както и да обезпечи ефективния контакт между ръководството на Петрол АД от една страна и неговите акционери и потенциални инвеститори от друга страна.

Действията на ръководството са насочени към утвърждаване на принципите и тенденциите за добро корпоративно управление и повишаване на доверието на заинтересованите лица, а именно акционери, инвеститори и контрагенти.

Приложения:
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление