Облигации

Данни за емисията облигации
  • Емитент: Петрол АД
  • Борса: Лондонска фондова борса
  • ISIN код на емисията: XS0271812447
  • Валута: EUR
  • Размер: 100,000,000 EUR
  • Падеж: 26.01.2022
  • Остатък: 18,659,000 EUR
  • Текуща стойност на лихвения %: 7.5%, платима годишно
  • Дата на издаване: 24.10.2006

Документи

Резултати от общо събрание на облигационерите по евробонд, ISIN: XS0271812447 на Петрол АД, проведено на 23.12.2016г.

Публикувано на 23.12.2016 г.

 

Събрание на облигационерите по евробонд, ISIN: XS0271812447 на Петрол АД

Публикувано на 09.12.2016 г.

 

Събрание на облигационерите по евробонд, ISIN: XS0271812447 на Петрол АД

Събрание на облигационерите по евробонд, ISIN: XS0271812447 на Петрол АД