Петрол АД е лидер в дистрибуцията на горива в България с най-добре развитата мрежа на бензиностанции в страната и е:

Сред първите частни компании в България по приходи от продажби;

Сред най-големите частни инвеститори и данъкоплатци в страната;

Сред дружествата с най-голяма капитализация на Българската фондова борса;

Сред десетте най-големи и успешни работодатели в страната;

История

Създадена през 1932 година, Петрол АД заема лидерска позиция в дистрибуцията на горива на дребно в България.

С повече от 300 бензиностанции под марката “Петрол”, равномерно разпределени в цялата страна, компанията има най-добре развитата мрежа за дистрибуция на горива в страната. Петрол АД поддържа конкурентни цените на горивата, не само следвайки международната конюнктура, а и като част от своята политика на коректност към клиентите.

Днес компанията е сред най-големите български публични компании по пазарна капитализация. През 2003 г. дружеството получи награда за емитент на годината, предоставящ най-пълна и точна корпоративна информация на Българската фондова борса.

Хронология:

  • На 1 април 1932 г. е учредено Българското акционерно дружество “Петрол”. Първоначално дружеството използва складовата база на един от акционерите, като постепенно инвестира и изгражда нови съоръжения.
  • През 1947 г. българската петролна индустрия се национализира. На 18 февруари 1948 г. българското Велико Народно Събрание приема закон за държавния монопол над петролните продукти.
  • На 9 март 1948 г. на базата на съществуващите частни и акционерни дружества се създава държавно снабдително предприятие “Петрол”. Целта е да се ограничи обогатяването на бившите собственици, а предназначението е да снабдява народното стопанство с необходимите петролни деривати чрез поделенията в страната. То постепенно разширява своята дейност, построяват се бензиностанции и петролни бази на територията на цялата страна.
  • През 1986 г. обединението се преобразува в комбинат “Петрол”, който е включен в структурата на Стопанско обединение “Химснаб”.
  • През 1990 г. въз основа на новото законодателство комбинатът се реорганизира в държавна фирма “Петрол”.
  • През 1992 г. е вписано преобразуването на държавна фирма „Петрол“ в еднолично търговско дружество с държавно имущество „Петрол“ ЕАД.
  • На 10 юни 1997 г. е възстановено акционерно дружество “Петрол”.
  • На 1 юли 1998 г. „Петрол“ АД е регистрирано като публична компания в публичния регистър на Комисията за финансов надзор.
  • През 1999 г. приключва процедурата по приватизация на „Петрол“ АД, като капиталът на дружеството преминава в собственост на приватизационни фондове и индустриални акционери.
  • Към настоящия момент емисията акции на „Петрол“ АД се търгува на регулиран пазар – Българска фондова борса, сегмент акции Standard.

Мисия

Мисията на Петрол АД е да реализира стабилен растеж на доходността на своите акционери, ангажирайки се с отговорност към своите клиенти, служители, партньори и към обществото.

Ръководството на компанията залага на високия професионализъм, етичност и коректност към своите партньори за постигането на амбициозните си корпоративни цели. Управлението на Петрол АД се ръководи от стремежа към високо качество. Всички проекти, включени в инвестиционната програма на дружеството, се реализират чрез иновативни решения съгласно най-високите международни стандарти за контрол и за защитата на околната среда.

Мисията на ръководството на Петрол АД е развитието на дружеството като публична компания да бъде еталон за българския капиталов пазар. Яснотата за бъдещото развитие и дивидентната политика, използването на инструментите на облигационния пазар, прилагането на международните счетоводни стандарти и международни одити, съвместно с използването на най-модерните високотехнологични управленски и комуникационни решения, са гаранция за акционерите, че са собственици на компания с огромен потенциал.

Цели

Целите на Петрол АД са устойчиво развитие, качествено обслужване на нашите клиенти и партньори, и лидерство в иновациите на българския пазар.

В съвременните пазарни условия, при засилващата се конкуренция на пазара и все по-високи изисквания на потребителите, Петрол АД вярва, че успешен бизнес и стабилно развитие са възможни само чрез предлагането на продукти и услуги с най-високо качество, съответстващо на нуждите и очакванията на нашите клиенти.

Стремим се да осигурим на нашите клиенти и партньори качествени продукти и услуги, като не ощетяваме околната среда. За успешното изпълнение на нашите цели е фундаментално развитието на нашите сътрудници, продукти и услуги, екологичност, устойчивост, и печалби.